Regulamin

 1. Dostęp do internetowego systemu sprzedaży uzyskuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
 2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku rejestracyjnego, o którym mowa w pkt 1. są wyłącznie podmioty gospodarcze prowadzące sprzedaż i serwis sprzętu ogrodniczego, leśnego lub budowlanego.
 3. Partner Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku rejestracyjnego, o którym mowa w pkt.1 bez podania uzasadnienia.
 4. Dostęp do internetowego systemu sprzedaży uzyskuje się poprzez wprowadzenie poufnych danych w odpowiednie pola: Firma, Pracownik, Hasło.
 5. Użytkownik internetowego systemu sprzedaży nie ma prawa udostępniać danych niezbędnych do logowania, tj. Firma, Pracownik i Hasło, osobom trzecim.
 6. Udostępnienie wskazanych w pkt. 4 danych osobom trzecim jest naruszeniem niniejszego regulaminu i skutkuje odebraniem Użytkownikowi uprawnień dostępu do internetowego systemu sprzedaży.
 7. Za szkody wyrządzone przez osoby trzecie, którym udostępniono dane wymienione w pkt. 4 pełną odpowiedzialność ponosi Użytkownik, który te dane udostępnił.
 8. Partner Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie internetowego systemu sprzedaży, spowodowane w szczególności jego konserwacją lub awariami.
 9. Partner Sp. z o.o. może aktualizować internetowy system sprzedaży w dowolnym czasie.
 10. Partner Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość nieuznania reklamacji na zamówiony w Internetowym Systemie Sprzedaży towar gdy:
  a) uszkodzenia mechaniczne towaru powstały w wyniku montażu lub eksploatacji w sposób niezgodny z warunkami montażu lub użytkowania;
  b) uszkodzenia powstały na skutek przeróbek, napraw i zmian dokonanych przez użytkownika lub osobę trzecią.
 11. Partner Sp. z o.o. oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w internetowym systemie sprzedaży.
 12. Użytkownik oświadcza, że nie będzie powielał i rozpowszechniał treści i zdjęć zawartych w internetowym systemie sprzedaży Partner Sp. z o.o.
 13. Partner Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na stronach internetowych, do których odnoszą się hiperłącza umieszczone w internetowym systemie sprzedaży.
 14. Numery oryginalne wykorzystane w internetowym systemie sprzedaży zostały użyte tylko w celach informacyjnych.
 15. Partner Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy i nieaktualność treści zawartych w internetowym systemie sprzedaży. W szczególności za fakt, że w zamówionym towarze mogą wystąpić drobne różnice techniczne w stosunku do danych o towarze, jeżeli nie ma to wpływu na jego funkcjonalność.
 16. Partner Sp. z o.o. informuje, że na stronach Internetowego Systemu Sprzedaży towary mogą zawierać błędy, co nie stanowi podstawy do ewentualnych roszczeń względem Partner Sp. z o.o.. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do zamawianego towaru Partner Sp. z o.o. prosi o kontakt w celu potwierdzenia zamieszczonych informacji na adres: partner@partner-parts.pl.
 17. Partner Sp. z o.o. ma prawo do zmiany treści zawartych w internetowym systemie sprzedaży, w tym także niniejszego regulaminu bez obowiązku informowania o tym Użytkowników.
 18. Partner Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się w ofercie.
 19. Partner Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do niekompletnej realizacji złożonego przez Użytkownika zamówienia.
 20. Składając zamówienie Użytkownik zawiera z Partner Sp. z o.o. umowę na odległość oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 21. Administratorem danych jest PARTNER Sp. z o.o. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych jest dostępna w dokumencie Polityka prywatności.
 22. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Partner Sp. z o.o. przetwarzane są w celu zrealizowania zamówień, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, podtrzymania kontaktów z Klientami, prowadzenia marketing prowadzony w formie elektronicznej bądź telefonicznej, zgodnie ze złożonym oświadczeniem oraz wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez administratora danych i nie będą udostępniane innym podmiotom.
 23. Użytkownik ma prawo w każdej chwili do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 24. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Partner Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia.
 25. Ceny towarów znajdujące się w ofercie wyrażone są w złotych polskich. Ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT.
 26. Partner Sp. z o.o. wystawia faktury VAT na wszystkie artykuły zakupione w internetowym systemie sprzedaży.
 27. Przy sprzedaży za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży obowiązują ogólne, dostępne po zalogowaniu Zasady i Warunki Sprzedaży.
 28. Użytkownik może złożyć zamówienie na umieszczone w serwisie i wymienione w katalogach drukowanych lub w formacie PDF. produkty Partner Sp. z o.o.
 29. Użytkownik ma możliwość zamawiania produktów nie zawartych w internetowym systemie sprzedaży, a będących w ofercie firm – kontrahentów Partner Sp. z o.o. W sytuacji takiej Użytkownik, w oparciu o katalogi, w których jest posiadaniu, dokonuje złożenia zamówienia poprzez umieszczenie go w opisie do zamówienia składanego w internetowym systemie sprzedaży.
 30. Złożenie oferty przez użytkownika następuje on-line, za pośrednictwem formularzy umieszczonych w internetowym systemie sprzedaży.
 31. Przyjęcie zamówienia, Partner Sp. z o.o. potwierdza bezpośrednio na stronie internetowego systemu sprzedaży.
 32. Partner Sp. z o.o. nie ma obowiązku realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika. W sytuacji takiej Partner Sp. z o.o. zobowiązany jest poinformować Użytkownika o zaistniałej sytuacji.
 33. Partner Sp. z o.o. nie wypożycza produktów do testowania. W związku z powyższym żądania anulowania z tego tytułu umowy sprzedaży nie będą uwzględniane.
 34. Dostawa produktów wskazanych przez Użytkownika w zamówieniu następuje w sposób wybrany przez Użytkownika spośród zaproponowanych przez Partner Sp. z o.o.
 35. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień.
 36. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z Partner Sp. z o.o. pod adresem e-mail: partner@partner-parts.pl
 37. Partner Sp. z o.o. uwzględnia reklamacje wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.
 38. Partner Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zainstalowanie zakupionych części. Wszelkie skutki powstałe z w/w powodów ponosi kupujący.
 39. Partner Sp. z o.o. oświadcza, że sprzedawane części powinny być montowane w urządzeniach tylko i wyłącznie przez wykwalifikowany serwis sprzętu ogrodniczego, leśnego lub budowlanego.
 40. Zawartość internetowego systemu sprzedaży Partner Sp. z o.o. nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego art. 66 i art.543.
 41. Spory wynikłe z niedotrzymania warunków niniejszego regulaminu rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Partner Sp. z o.o.