REGULAMIN PROMOCJI „FACEBOOK LIKE akcja cenowa luty 2020”

 1. Organizator

  Organizatorem promocji Partner sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Jerzmanowska 21, 54-530 Wrocław, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000171970, NIP: 8940013103, REGON: 930194151. Wysokość kapitału zakładowego 50 000,00 zł. Adres email: partner@partner-parts.pl.

 2. Zasady Promocji

  • 2.1. Aby wziąć udział w promocji, należy pobrać kod rabatowy uprawniający do skorzystania odpowiednio z 1% rabatu na zakupy produktów z Akcji Cenowej 02/2020 w systemie B2B https://izam.partner-parts.pl/login firmy Partner z siedzibą we Wrocławiu, 54-530 przy ul. Jerzmanowskiej 21.
  • 2.2. W celu otrzymania kodu rabatowego, należy polubić fanpage firmy Partner na serwisie społecznościowym facebook ( https://www.facebook.com/partnerpartswroclawnevada/) i napisać wiadomość prywatną na fb.
  • 2.3. W wiadomości należy umieścić NIP firmy lub numer Klienta, dla którego przypadać będzie kod rabatowy oraz „wyrażam zgodę marketing prowadzony w formie elektronicznej i dołączyć adres email”.
  • 2.4. Promocja Facebook Like skierowana jest wyłącznie do zarejestrowanych Klientów w systemie B2B firmy Partner Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 54-530 przy ul. Jerzmanowskiej 21.
  • 2.5. Otrzymany kod rabatowy należy umieścić w polu „dodaj informację dla sprzedawcy” podczas składania zamówienia.
  • 2.6. Kod rabatowy należy samodzielnie zachować aż do czasu wykorzystania.
  • 2.7. Kody nie sumują się. Jeden kod można wykorzystać jednorazowo do jednego zamówienia.
  • 2.8. Kody nadawane są jednorazowo jednemu Użytkownikowi portalu Społecznościowego Facebook.
  • 2.9. Kod można wykorzystać jednorazowo przez cały okres trwania Akcji Cenowej 02/2020, czyli od 1.02.2020 do 29.02.2020.
  • 2.10. Oferta trwa do wyczerpania zapasów magazynowych.
  • 2.11. W promocji „FACEBOOK LIKE akcja cenowa luty 2020” biorą udział tylko produkty należące do akcji cenowej luty 2020.
 3. Przetwarzanie danych osobowych

  • 3.1. Administratorem danych jest Partner sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Jerzmanowska 21, 54-530 Wrocław, adres email: partner@partner-parts.pl.
  • 3.2. Kontakt z inspektorem ochrony danych adres email: iod@partner-parts.pl.
  • 3.3. Celem przetwarzania danych osobowych oraz podstawą prawną przetwarzania jest:
   3.3.1. udział w promocji „FACEBOOK LIKE akcja cenowa luty 2020”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   3.3.2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3.3.3. marketing prowadzony w formie elektronicznej, na podstawie w art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  • 3.4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez administratora danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO: rozpatrzenia ewentualnych reklamacji; archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
  • 3.5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych usług niezbędnych do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy tj.: usługi prawne, usługi informatyczne, dostawcom systemów informatycznych; organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  • 3.6. Okres przechowywania danych osobowych wynosi odpowiednio dla celu:
   3.6.1. udział w promocji – przez okres trwania promocji;
   3.6.2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi bezpośrednio lub pośrednio z reklamacją przez okres roku od dnia udzielenia odpowiedzi przez administratora na reklamację lub do przez okres 3 lat od otrzymania reklamacji, a w przypadku toczącego się postępowania przez okres trwania postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia oraz czasu przedawnienia roszczeń.
   3.6.3. marketingu prowadzonego w formie elektronicznej - przez okres udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • 3.7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  • 3.8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli chcesz cofnąć zgodę, wyślij informację na adres email: partner@partner-parts.pl.
  • 3.9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • 3.10. Podania danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów.
  • 3.11. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
  • 3.12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów z przyczyn związanych z szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.
  • 3.13. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 4. Postępowanie reklamacyjne

  • 4.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Kodów Rabatowych z Promocji „FACEBOOK LIKE akcja cenowa luty 2020’ Uczestnicy mogą zgłaszać za pomocą wiadomości e-mail na adres reklamacje@partner-parts.pl.
  • 4.2. Reklamacja powinna zawierać nadany kod rabatowy oraz dokładny opis i powód reklamacji.
  • 4.3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
  • 4.4. Reklamacja rozpatrywane będą na podstawie Regulaminu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  • 4.5. O decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres podany w reklamacji.
 5. Postanowienia końcowe

  • 5.1. Regulamin Promocji jest dostępny na B2B firmy Partner.
  • 5.2. Przed wzięciem udziału w Promocji, Uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
  • 5.3. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  • 5.4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów, którymi są: przedłużenie lub skrócenie okresu trwania Promocji, zmiany przedmiotu Promocji, ważne przyczyny ekonomiczne lub marketingowe leżące po stronie Organizatora.
  • 5.5. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa uprzednio nabyte przez Uczestników.